سلام گرم خدمت دوستان عزیز دانشجو .

یکی از اهداف اصلی این وبلاگ حمایت از فعالیتهای دانشجویی و شاید بنوعی ایجاد انگیزه و بستر فکری برای تشکیل کانونها , شوراها و گسترش فعالیتهای دانشگاهی در همه زمینه ها اعم از علمی - فرهنگی و ورزشی و تفریحی است .
ضمن اینکه بر آنیم تا این مکان جایی باشد برای اتحاد بیشتر دانشجویان و نزدیک کردن فعالیتهای مختلف دانشجویی که انشالله از ترم آینده گستردگی بیشتری خواهد یافت .
 با توجه به نیاز اطلاعاتی دانشجویان در جهت تشکیل تشکلهای مختلف دانشجویی و افزایش آگاهی‌های دانشجویان در راستای تبیین حقوق دانشجویی آنها , از این پس تصمیم گرفته شد آیین نامه های مورد نیاز برای تشکیل نهادها و تشکلهای دانشجویی رو قرار بدیم .
با توجه به مشکلات رفاهی و صنفی موجود در دانشگاه شاید نیاز تشکیل شورای صنفی بیش از همه احساس شود .
ضمن اینکه امیدوارم با همیاری دوباره عزیزانی که در ترم اول تلاش خود را برای تشکیل شورای صنفی انجام دادند و همچنین مشارکت دیگر دانشجویان و عنایت مسئولین دانشگاه این مهم که در ترم اول تحقق نیافت در ترم آینده تحقق یابد .
همینجا از این عزیزان که نهایت تلاش خود را در جهت تشکیل این شورا انجام دادند سپاسگذاری میکنم .

برای دیدن آیین نامه روی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید .

 --------------------------------------------------------------------------------
آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان

مقدمه :

پیرو ابلاغیه های شماره 10430/11مورخ 30/6/77 و 4279/4 مورخ 8/8/78 موضوع آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان و بازنگری آن، به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در نظام تصمیم سازی، برنامه ریزی و نظارت بر امور صنفی و رفاهی دانشگاه و در جهت قانونمندکردن بیشتر امور، باعنایت به تجارب و دستاوردهای بدست آمده طی سالهای گذشته و باتوجه به نتایج ارزیابی ها و نظرات ارائه شده، « شوراهای صنفی دانشجویان » دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند:

 
بخش اول: اهداف، کلیات و تعاریف

ماده1: اهداف

1- بهبود و توسعه امور صنفی و رفاهی و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسبتر جهت تحصیل ، فعالیت و سکونت دانشجویان .

2- ایجاد همدلی در میان دانشجویان و مسؤولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیتها و مشکلات یکدیگر و ایجاد فضای مشارکت و همکاری .

3- افزایش آگاهی‌های صنفی دانشجویان در راستای تبیین حقوق و حدود آنها .

4- تقویت و توسعه فعالیتهای دانشجویان در امور صنفی و رفاهی .

ماده 2 : شورای صنفی دانشجویان یک واحد دانشگاهی ، نماینده دانشجویان آن واحد در امور صنفی و رفاهی می‌باشد.

تبصره : منظور از واحد دانشگاهی در این آیین نامه ، یک یا چند دانشکده یا خوابگاه دانشجویی است که در دستورالعمل اجرایی این آیین نامه تعیین می‌گردد.

ماده 3 : شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ، نماینده دانشجویان دانشگاه در امور صنفی و رفاهی می‌باشد .

ماده 4 : وظیفه شورای صنفی انعکاس و پیگیری امور صنفی و رفاهی دانشجویان ازطریق مسؤولان ذیربط دانشگاه ونظارت بر امور محوله می‌باشد.

تبصره: درصورت توافق و تصویب شورای دانشگاه، شورای صنفی می توانددرحیطه امور   صنفی و رفاهی نقش اجرایی نیز داشته باشد.

ماده 5 : امور صنفی و رفاهی عبارتند از:

1- امور تغذیه ؛

2- امور خوابگاهها و سکونت دانشجویان ؛

3- امور خدماتی و رفاهی ، از قبیل : امور فروشگاهها ودفاترتکثیر، ایاب و ذهاب دانشجویان ، وامهای دانشجویی و مراکز درمانی ؛

4- امور کمک آموزشی ، از قبیل : امور کتابخانه‌هاو مراکز کامپیوتر ؛

5- خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان؛

6- اموردیگر به پیشنهاد شورای صنفی و تصویب شورای دانشگاه.

ماده 7 : این آیین نامه دارای یک دستورالعمل اجرایی می‌باشد که بنا به شرایط و مقتضیات موجود در هر دانشگاه و براساس مواد مندرج در بخش سوم این آیین نامه تدوین می‌گردد.

ماده 7 : هیات نظارت دانشگاه که بر اساس آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان تشکیل گردیده است ، مطابق مفاد آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان وظیفه رسیدگی به تخلفات شوراهای صنفی و تصویب دستورالعمل اجرایی آن را بر عهده دارد .

ماده 8 : هیات مرکزی نظارت شوراهای صنفی ، که براساس ماده 25 این آیین نامه تشکیل می‌گردد ، مرجع تجدید نظر در آراء هیات نظارت دانشگاه در مورد شوراهای صنفی دانشجویان می‌باشد .

تبصره : صدور مجوز تاسیس اتحادیه‌های منطقه‌ای و سراسری شوراهای صنفی دانشجویان و تصویب آیین نامه آنها بر عهده هیات مرکزی نظارت شوراهای صنفی می‌باشد .

بخش دوم : ارکان و تشکیلات

ماده 9 : شوراهای صنفی دانشجویان واحد دانشگاهی ، متشکل از 4 تا 12 عضو اصلی و علی‌البدل می‌‌باشد که از طریق انتخابات و با رای مستقیم دانشجویان واحد ، حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد.

تبصره 1 : برگزاری انتخابات ، هر ساله به منظور تعیین حداقل نیمی از اعضای شورای صنفی انجام می‌گیرد ( اولین انتخابات پس از اجرای این آیین نامه برای تعیین کلیه اعضا برگزار می‌شود ).

تبصره 2 : هر ساله عضویت حداکثر نیمی از اعضای شورا تداوم می‌یابد.

تبصره 3 : زمان برگزاری انتخابات ، حد نصاب رای دهنگان برای معتبر بودن انتخابات ، و نحوه تعیین اعضایی که عضویت آنان تمدید می‌شود در دستورالعمل اجرایی تعیین می‌گردد.

ماده 10 : برگزاری انتخابات شورای صنفی بر عهده هیات اجرایی انتخابات می‌باشد و هیات نظارت بر انتخابات وظیفه تایید صلاحیت نامزدها و نظارت بر اجرای صحیح انتخابات را بر عهده دارد .

تبصره : تعداد و ترکیب هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات در دستورالعمل اجرایی تعیین می‌گردد.

ماده 11 : شرایط نامزدهای انتخابات شورای صنفی به شرح زیر است:

1- اشتغال به تحصیل در دانشکده و یا سکونت در خوابگاه بر اساس دستورالعمل اجرایی :

2- نداشتن حکم قطعی شامل « توبیخ کتبی و درج در پرونده ‌»‌و یا بالاتر در کمیته‌های انضباطی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ؛

3- باقی ماندن حداقل سه ترم از تحصیل برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته و دو ترم برای دانشجویان دوره‌های کاردانی ، کارشناسی ارشد و دکترا ؛

4- دارا بودن شرط معدل بر اساس دستورالعمل اجرایی ( نباید کمتر از 12 باشد )؛

5- گذراندن حداقلی از واحدهای درسی بر اساس دستورالعمل اجرایی ؛

6- دارا بودن شرط عدم مشروطی بیش ازحد معین شده در دستورالعمل اجرایی(نباید بیشتراز 2 نیمسال متوالی و یا 3 نیمسال غیر متوالی باشد).

ماده 12 : اعضای شورای صنفی دانشگاه توسط شورای صنفی واحدها برای مدت یک سال تعیین می شوند.

تبصره: تعداد اعضای شورای صنفی دانشگاه و شیوه تعیین آنهاو تعداد اعضای شورای صنفی واحدها در دستورالعمل اجرایی مشخص می شود.

ماده 13 : چنانچه هر یک از اعضای شوراهای صنفی در کمیته‌های انضباطی دانشجویان محکوم به « توبیخ کتبی و درج در پرونده » و یا بالاتر از آن شوند ، عضویت آنها در شورا ملغی می‌ شود.

ماده 14: شورای صنفی واحد ، تنها در امور صنفی و رفاهی مرتبط با واحد دانشگاهی مربوط مجاز به فعالیت است .

ماده 15 : دخالت شورای صنفی دانشگاه در حوزه واحدهای دانشگاهی ، بدون هماهنگی و تایید شورای صنفی واحد تخلف محسوب می‌شود.

ماده 16 : مرجع حل اختلاف میان شورای صنفی واحدها و شورای صنفی دانشگاه ، در دستورالعمل اجرایی مشخص می‌گردد.

ماده 17 : بودجه مورد نیاز شوراهای صنفی توسط شورای صنفی دانشگاه پیشنهاد و پس از تایید معاونت دانشجویی و فرهنگی ، در حد مقررات ، ازمحل اعتبارات دانشگاه تامین می‌گردد.

 

بخش سوم : تدوین دستورالعمل اجرایی

ماده 18 : معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، دستورالعمل اجرایی آنرا تهیه نموده و جهت تصویب به هیات نظارت دانشگاه ارایه می‌نماید .

تبصره : دستورالعمل اجرایی می تواند با پیشنهاد شورای صنفی و تصویب هیأت نظارت دانشگاه اصلاح شود.

ماده 19 : هیات نظارت دانشگاه ، حداکثر یکماه پس از وصول دستورالعمل اجرایی یااصلاحات آن، نظر خود را در مورد تصویب و یا عدم تصویب آن اعلام می‌نماید .

تبصره 1 : هیات نظارت دانشگاه در صورتی می‌تواند دستورالعمل اجرایی یااصلاحات پیشنهادی را مورد تصویب قرار ندهد که مغایر با آن آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان ، مقررات و آیین نامه‌های دانشگاه و یا قوانین و مقررات کشور باشد .

تبصره 2 : در اختلاف شوراهای صنفی و هیات نظارت دانشگاه در مورد دستورالعمل اجرایی و یا بخشهایی از آن ، هیات مرکزی نظارت شوراهای صنفی حداکثر ظرف مدت یک ماه در این‌باره تصمیم گیری خواهد کرد .

تبصره 3 :تا زمان تصویب نهایی دستورالعمل اجرایی ، توافق معاونت دانشجویی و فرهنگی و شورای صنفی دانشگاه مبنای عمل خواهد بود .

ماده 20 : دستورالعمل اجرایی آیین نامه شوراهای صنفی لازم است موارد زیر را در بر داشته باشد :

1- تعداد و وظایف کمیته‌های شورای صنفی و نحوه اداره هر یک از آنها :

2- تعداد اعضای شورای صنفی واحدها:

3- تعداد اعضای شورای صنفی دانشگاه و شیوه تعیین آنها

4- شیوه برگزاری انتخابات

5- ترکیب هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات

6- شرایط نامزدهای انتخابات شوراهای صنفی ( براساس ماده 10 این آیین نامه )

7- مرجع حل اختلاف میان شورای صنفی واحدها و شورای صنفی دانشگاه

8- چگونگی تشکیل جلسات و حد نصاب رسمیت یافتن و اخذ تصمیم در آنها

ماده 21 : مرجع تفسیر آیین نامه شوراهای صنفی ، هیات مرکزی نظارت شوراهای صنفی و مرجع تفسیر دستورالعمل اجرایی آن ، هیات نظارت دانشگاه می‌باشد .

 

بخش چهارم : نظارت و رسیدگی به تخلفات

ماده 22 : شوراهای صنفی دانشجویان لازم است به منظور انجام فعالیتهای مندرج در بند 1-2 آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان ، بر طبق شیوه مقرر در دستورالعمل اجرایی شماره 1 آن آیین نامه ،اقدام به اخذ مجوز از هیات نظارت دانشگاه نمایند .

ماده 23 : هیات نظارت دانشگاه ، بر مبنای دستورالعمل اجرایی شماره 3 آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان و مواد 21 الی 26 آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان ، رسیدگی به تخلفات شورای صنفی دانشجویان را بر عهده دارد .

تبصره 1 : بندهای 1-11 و 2-11 دستورالعمل مذکور در مورد شوراهای صنفی دانشجویان مصداق نداشته و اجرا نمی شود. همچنین بند 2-1 دستورالعمل فوق الذکر در رابطه با شوراهای صنفی ، بدین صورت اصلاح می‌گردد: «‌تایید صحت برگزاری انتخابات شورای صنفی توسط هیات نظارت بر انتخابات به منزله اعطای مجوز فعالیت به شورای صنفی ، و تعلیق مجوز به معنی سلب حق انجام فعالیت از شورای صنفی می‌باشد .»

تبصره 2 : نظارت بر حسن اجرای آیین نامه شوراهای صنفی و دستورالعمل اجرایی آن از سوی شوراهای صنفی ، بر عهده معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بوده و این معاونت در صورت بروز تخلف ، مراتب را جهت رسیدگی به هیات نظارت دانشگاه گزارش می‌نماید .

ماده 24 : در صورتیکه حکم هیات نظارت دانشگاه ، تعلیق مجوز شورای صنفی واحد دانشگاهی به مدت شش ماه باشد ، شورای صنفی واحد منحل می‌گردد و هیاتهای نظارت و اجرایی انتخابات موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد در آن واحد دانشگاهی اقدام نمایند.

ماده 25 : در صورتیکه حکم هیات نظارت دانشگاه ، تعلیق مجوز شوراهای صنفی دانشگاه به مدت شش ماه باشد ، شورای صنفی دانشگاه منحل می‌گردد و شوراهای صنفی واحدها موظفند حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به تشکیل آن اقدام نمایند.

تبصره : اعضای شورای صنفی منحل شده نمی‌توانند عضو شورای صنفی جدید باشند.

ماده 26 : مرجع تجدید نظر در آراء هیات نظارت دانشگاه در مورد شوراهای صنفی دانشجویان ، هیات مرکزی نظارت شوراهای صنفی است که با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد:

1- معاون دانشجویی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری (رئیس هیات)

2- مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (دبیر هیات )

3- مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

4- دو نفر از معاونین دانشجویی دانشگاهها به انتخاب معاونین دانشجویی دانشگاهها .

5- دو نفر دانشجو به انتخاب دبیران شوراهای صنفی دانشگاههای سراسر کشور .

این هیات ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت پرونده در خصوص رای صادره از سوی هیات نظارت دانشگاه اعلام نظر می‌نماید . رای هیأت مرکزی نظارت شوراهای صنفی قطعی و لازم الاجراست

تبصره: اعضای بند4و5برای مدت یک سال با حکم رئیس هیأت منصوب می شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

ماده 27 : در صورت عدم همکاری واحدهای دانشگاهی در اجرای صحیح این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن ، شورای صنفی دانشگاه موارد عدم همکاری را جهت بررسی و تصمیم گیری به هیات نظارت دانشگاه گزارش می‌نماید .

ماده 28: این آیین نامه در 28ماده و 16تبصره در تاریخ 20/5/1382به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

 

نوشته شده توسط رضا دارائی در چهارشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1387 در ساعت 02:08 ب.ظ | 2 نظر