سلام گرم خدمت دوستان عزیز . 

ابتدا قبولی در دانشگاه رو خدمت دوستان عزیزی که بزودی به جمع ما خواهند پیوست تبریک عرض میکنم و براشون آرزوی موفقیت و پیروزی و شادکامی دارم . 

همونطور که از قبل اعلام شد از روز شنبه ثبت نام دانشجویان ورودی ۸۷ آغاز خواهد شد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام رو میتونید در ادامه مطلب ببنید .

الف - مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از پذیرفته شدگان

1- اصل ‌مدرک گواهینامه دوره چهار ساله و یا شش ساله نظام قدیم ‌آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیردبیرستان و یا هنرستان به انضمام یک برگ تصویر آن که نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد...

 2- اصل مدرک و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل دیپلم و دو سال ما قبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم ‌آموزش متوسطه ویا داوطلبان دارای مدرک شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با نضمام یک برگ تصویر آن که بخش و شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل دیپلم و دوسال ما قبل دیپلم در آن مشخص باشد.

3- اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی بانضمام یک برگ تصویر آن که نوع گواهینامه دوره پیش دانشگاهی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد.

4- اصل‌مدرک‌و‌یاگواهی‌دیپلم‌متوسطه‌نظام‌جدیدآموزش‌متوسطه‌وسال‌ماقبل‌دیپلم‌برای داوطلبان نظام جدیدآموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌و‌یا هنرستان‌بانضمام‌یک‌برگ‌تصویرآن‌که بخش و شهرستان‌محل اخذمدرک تحصیلی دیپلم نظام جدیدوسال ما قبل دیپلم نظام جدید در آن مشخص باشد.

5- اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ویا مدرک پایان دوره کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش وپرورش برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی(حداکثرتا تاریخ31/6/87)  مشخص شده باشد، بانضمام‌تصویر آن.

6- اصل یا گواهی پایان دوره 3 ساله (دیپلم) نظام جدیدآموزش متوسطه حاوی معدل کتبی  برای داوطلبانی که دیپلم متوسطه نظام جدیدخودرا در سال1384یا 1385 ویا 1386اخذ نموده اند.(با توجه به اینکه 15% معدل در نمره کل آنان تاثیر داشته است.)

7- ارائه‌اصل‌گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر(طرح لایحه نیروی انسانی)برای پذیرفته شدگان دارای مدرک ‌کاردانی ‌گروه ‌آموزشی پزشکی‌که ‌پایان ‌طرح‌ نیروی‌انسانی‌آنان تا تاریخ 31/6/87 ویا 30/11/87 باشد.

8- اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

9- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده درسال جاری.

10- مدرکی‌که‌وضعیت‌نظام‌وظیفه‌آنها را با توجه به یکی ازبند‌های مندرج در صفحه 9 این دستورالعمل مشخص کند(برای برادران).

11- اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی و بدون قید وشرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.

  *12-اصل‌حکم‌استخدام رسمی مشمول سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور ویک نسخه فتوکپی آن، برای کارمندان رسمی وزارت علوم‌،تحقیقات وفناوری ودانشگاهها و موسسات آموزشی وپژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با استفاده از سهمیه مذکوردر ردیف پذیرفته‌شدگان‌رشته‌های‌تحصیلی‌نوبت‌دوم (شبانه) دانشگاهها وموسسات آموزش عالی  قرارگرفته‌اند.

**13- اصل و کپی دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و...

** 14- معرفی نامه ازسازمان متبوع برای بهیاران پذیرفته شده در رشته پرستاری که از سهمیه بهیاران استفاده نموده‌اند.

**15-اصل گواهی مبنی بر داشتن حداقل سه سال سابقه یکی از انواع استخدام در استان محل قبولی و یک نسخه فتوکپی آن، برای کارکنان دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان که دارای شرایط بومی استان نمی‌باشند و با استفاده از سهمیه تخصیص داده شده در یکی از رشته‌های تحصیلی نوبت دوم (شبانه) گروه آموزشی پزشکی پذیرفته شده‌اند.

ب - فرمهائی که پذیرفته شدگان با استفاده ازسهمیه‌ها و امتیازات  ذیربط لازم است ارائه نمایند.

معرفی‌نامه‌های‌مشروحه‌ذیل لازم است‌حداکثر تا قبل ازانتخاب واحدبرای نیمسال دوم‌سال تحصیلی88-1387 توسط پذیرفته شدگان ویااز طریق ارگان ذیربط ‌به‌آن‌موسسه‌آموزش عالی تحویل ویا ارسال‌گردد،درغیراینصورت برای نیمسال‌دوم سال تحصیلی جاری، از ثبت‌نام‌ آنان ممانعت بعمل آید و اسامی آنان‌ حداکثرتاپانزدهم اسفند ماه 1387به‌این سازمان ارسال گردد

*1- معرفی‌نامه‌رسمی‌از وزارت‌آموزش‌وپرورش‌(فرم سهمیه آموزگاران)با امضاء‌و مهر رئیس آموزش وپرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط، برای پذیرفته شدگانی که آموزگاردیپلمه رسمی‌ (قطعی‌،‌آزمایشی وپیمانی)  ‌وزارت‌آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشند‌و‌ با ‌استفاده‌از بورسیه ‌آموزگاران‌ در رشته راهنمایی ومشاوره پذیرفته شده‌اند. ( فرم شماره 3).

2 - معرفی نامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی با امضاء و مهر هریک از روسای ارگانهای مذکور که در آن قید شده باشد، داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصره‌های چهار گانه آن در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وسایر شرایط مندرج در آیین نامه مذکور، واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان می‌باشد(فرم شماره 14و15).

توضیح بسیار مهم :

با توجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیادجانبازان انقلاب اسلامی  و ستادرسیدگی به امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به اطلاع می‌رساند پذیرفته شدگانی ‌که‌ با امتیاز‌های مربوط به شرح ذیل پذیرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت نام، ملزم به ارائه فرم ‌و یا مدرکی ‌در رابطه‌ با‌ تایید سهمیه ثبت نامی ‌خویش‌ نمی باشند و ملاک‌ عمل‌ برای ‌ثبت‌نام ‌از ‌آنان ‌همان ‌عنوان ‌درج ‌شده ‌در ‌لیستهای‌ ارسالی از سوی این سازمان می‌باشد.

ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران :

1-  سهمیه‌ شاهد : شامل ( فرزند معظم‌ شهید و یا مفقودالاثر، جانبازان ‌عزیز70 درصد به ‌بالا، فرزند جانبازان ‌عزیز50 درصد به‌ بالا ‌و فرزندان‌ عزیز آزادگان )

2-  سهمیه خانواده شهدا: شامل ( برادر و خواهر شهید و یا مفقودالاثر)

3-   سهمیه رزمندگان : شامل  همسران  معظم (شهیدو یا مفقودالاثر، آزادگان عزیز ،جانبازان عزیز50 در صدبه بالا)

4-   سهمیه جانبازان : شامل جانبازان عزیز 25الی 69درصد

5-   سهمیه آزادگان : شامل آزادگان عزیز

 این‌دسته از پذیرفته شدگان با کلمه بنیاد ش درذیل ستون سهمیه ثبت‌نامی درلیستهای ارسالی مشخص شده‌اند.

6- سهمیه فرزندان و همسران جانبازان عزیز با جانبازی 25 الی 49 درصد :

سهمیه ثبت‌نامی این دسته از پذیرفته‌شدگان باتوجه به مناطق سه گانه و براساس سه‌سال محل‌تحصیل آنان در نظرگرفته شده است. سهمیه تخصیص داده شده در گزینش نهایی به این دسته از داوطلبان باتوجه به ظرفیت خالی و پرنشده  سهمیه شاهد در کد رشته محل های انتخابی می باشد و در دیتای ارسالی در ستون( columns) 55 عدد یک درج گردید است.

شایان‌ذکراست‌که‌چنانچه‌سهمیه‌ پذیرفته‌شده‌ای ازسوی‌ ‌بنیادشهید و امور ایثارگران ‌موردتایید قرار نگیرد ‌مراتب‌ ازسوی‌ این‌ سازمان ‌تا ‌قبل ‌از ‌شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری برای جلوگیری و ممانعت از تحصیل آنان به اطلاع آن دانشگاه خواهد رسید.

نوشته شده توسط رضا دارائی در پنج‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1387 در ساعت 10:42 ب.ظ | 2 نظر